Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Část I.

Spotřebitel (též kupující) - spotřebitelem (kupujícím) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatel nemá ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů a tedy vrátit zboží.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Podmínkou k úspěšnému přijetí vraceného zboží a vyplacení peněz zpátky na váš účet je, že jste zakoupenou věc nijak nepoužívali a je vhodné zboží vrátit v původním stavu a obalu.

Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (tj. e-shop, telefon nebo e-mailem), a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání objednaného zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, kdy kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení mu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. Vracené zboží prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Poučení: - V § 1829 odst. 1 občanský zákoník stanoví, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

              - V § 1820 odst. 1 g, občanský zákoník stanoví, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující informuje prodávájícího nejdříve písemně, emailem, s potvrzením. Posléze přikládá písemné prohlášení o vrácení zboží k vracenému zboží a posílá zpět doporučeně prodejci (adresa je upřesněna na základě různých dodavatelů - Dropshipping).

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zboží se vrací zpátky prodávajícímu doporučeně (ne dobírkou). Je-li vrácené zboží poškozeno nebo používáno je porušením povinností kupujícího a prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej ve vracené částce (snížení částky).

Je-li vrácené zboží poškozeno nebo používáno kupujícím, jedná se o reklamaci.

Kupující nese náklady na vrácení zboží směrem k obchodníkovi dle platné legislativy. Při  zahraničních bankovních převodech vznikají náklady na bankovní převod na straně kupujícího a je zohledněn platný aktuální směnný kurz.

Pro zboží (sestavená kola na přání zákazníka) nelze odstoupit od kupní smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku. Platí vždy platba předem (nelze na dobírku).

 

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)...................................................................................................

Datum objednání zboží …............................................................................................................

Datum obdržení zboží ….............................................................................................................. Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ................................................................. Datum …............................  (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

Podpis ................................

 

Výměna zboží

Po dohodě je možné zboží vyměnit za jinou velikost či barvu, pokud jsou k dispozici, případně za jiný druh zboží. Pokud požadujete výměnu zboží, je třeba učinit novou objednávku a do poznámky uvést, že se jedná o výměnu zboží. Vrácené zboží Vám bude od nové objednávky odečteno. Kupující informuje prodávájícího nejdříve písemně, emailem, s potvrzením, které zašlete prodávajícímu nejpozději a to společně s vráceným zbožím. Po obdržení zboží, zadání nové objednávky, bude zboží vyměněno (pokud bude skladem, v požadované barvě, velikosti, rozměru apod.)

 

 1. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Zakoupené zboží je určeno pouze k domácímu použití, pokud není uvedeno u výrobku jinak.  U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. - Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

 1. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zjistí zjevné vady, oznámí tuto skutečnost ihned do protokolu přepravce viz manuál pro převzetí zásilky, který je povinen sepsat zápis o škodě. Další možnosti postupu jsou uvedeny v MANUÁLU PRO PŘEVZETÍ ZÁSILKY na našich webových stránkách Zde.

Dále § 2159 Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá, což je dle velikosti zboží až 300 Kč/den.

 1. Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

Společnost by Step s.r.o., IČ 069 50 825, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C73917 (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“). Naše společnost by Step s.r.o., IČ 06950825 prohlašuje, že respektujeme vaše právo na soukromí.

 1. Ochrana osobních údajů 

Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme.

Jaké osobní údaje od Vás požadujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte, obrátíte se na nás nebo poskytnete hodnocení nákupu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u zasílání newsletteru, poradny, diskuze, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

Jak vaše osobní údaje využíváme?  Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace). * Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace. * Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv. * Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží. * Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách. * Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter). * Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku. * Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží. * Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet. * Zasílat vám dotazníky spokojenosti s cílem dát vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby. * Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby. * Zabránit zneužití našich služeb.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

 • u nákupu s registrací i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku,
 • u hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let,
 • u zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuze, hlídacího psa, kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod. na dobu jednoho roku,
 • nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 1. Ochrana údajů

Využíváme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL a informace prochází přes zabezpečené připojení. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

 1. Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies. 

Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na adrese: by Step s.r.o., Maková 1374/10, 725 25, Ostrava – Polanka nad Odrou. Správcem je Ing. Petr Meixner.

 1. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům, vždy s pravidly pro nakládání s osobními údaji:

Správce e-shopu je firma Jirsa & Záruba s.r.o., IČ 05348633, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová, značka C 262281. Logistická skupina Geis Parcel CZ s.r.o., IČ 63077051, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 9503. Jiné poskytovatele služeb a aplikací v současné době nevyužíváme.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování. Výjimkou je oficiální žádost Policie České republiky, soudů a orgánů veřejné moci oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

 1. Jaká jsou vaše práva? 

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu by Step s.r.o. Maková 1374/10, 725 25, Ostrava – Polanka nad Odrou.

 1. Neexistuje soukromí bez zabezpečení

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, můžeme Vám nabídnout skutečně bezpečné digitální služby.

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 1. Povinné dovybavení kola na pozemních komunikacích a provoz na pozemních komunikacích
 • Dovybavení kola je dáno zákonem 56/2001 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy číslo 301/2001 Sl. a jejich novelizace pojednávající o způsobilosti jízdních kol k provozu na pozemních komunikacích. 
 • Koloběžka je zařazena mezi jízdní kola. Povinná výbava jízdních kol a koloběžek je definovaná ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Provoz se řídí platným Zákonem č. 361/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek na pozemních komunikacích.
 1. Prohlášení

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.sportbystep.cz/obchodni-podminky/. V okamžiku, kdy kupující v systému sportbystep.cz nebo sportbystep.sk nebo sportbystep.com, klikne na odkaz "Dokončit objednávku" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

 

Část II.

Fakturační údaje 

by Step s.r.o.

Maková 1374/10 725 25 Ostrava Česká republika tel. +420 705 118 224

IČ   06950825

DIČ CZ06950825

Společnost je plátcem DPH od 22. 8. 2018.

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 73917

 Kontaktní údaje

SPORT BY STEP

Tel.: +420 705 118 224; Email: sportbystep@seznam.cz 

Provozovatel: by Step s.r.o. Číslo účtu: 5302095319/0800 (Česká spořitelna, pouze pro platby v české koruně, CZK)

IBAN: CZ7620100000002901441478 (pouze pro zahraniční platby v EUR)

BIC: FIOBCZPPXXX

 

Platba provedena v zahraniční měně na euro účet je zdarma. Zahraniční platba provedena na jiný účet než je uvedený euro účet, bude stržen zákazníkovi poplatek ve výši 300,- Kč/za každou platbu. 

Platby - převodem - na dobírku

 

Poštovné u zboží do 30 kg a nad 30 kg je uvedeno v sekci DOPRAVA: https://www.sportbystep.cz/dopravne/

Dopravce je Česká pošta s.p. 

Dobírka: 49,- Kč pro Českou republiku.

Dobírka: 50,- pro Slovensko.

Poštovné ZDARMA při objednávce nad 3.000,- Kč (platí pro balík Do ruky, některé zboží).

Poštovné ZDARMA při objednávce nad 2.000,- Kč (platí pro balík Na poštu, některé zboží).

Poštovné ZDARMA při objednávce nad 1.500,- Kč (platí pro balík do Balíkovny, některé zboží).

Osobní vyzvednutí, Ostrava - Polanka, poplatek 30,- Kč. 

Poštovné u zboží nad 30 kg je uvedeno v odkazu DOPRAVNÉ na https://www.sportbystep.cz/dopravne/

 

Upřednostňována je váha zboží a rozměr, ne celková cena objednávky.

 

U zboží v hodnotě nad 3 000,- Kč je požadována platba předem nebo záloha ve výši 20% z ceny objednávky.

Zahraničí, poštovné od 145,- Kč (Uloženka/Slovenská pošta), dopravné je uvedeno v sekci DOPRAVA na http://www.sportbystep.cz/postovne/  

 

U balíku, které jsou netypické pro přepravu a hrozilo by u nich účtování více-nákladů ze strany dopravce, je na společnosti by Step s.r.o. (obchodníkovi), aby rozhodla o možné změně dopravy či dopravce dle obchodních podmínek uzavřených s těmito třetími stranami (dopravci). Jinak by museli být tyto více-náklady přeúčtovány k dané zásilce.

Expediční lhůty Pokud není uvedeno jinak v popisu zboží, expedujeme v pracovní dny obvykle do 3 dnů, po připsání platby předem na účet (pokud není vybráno jiné poštovné). Prodávající má právo dobu expedice změnit a o delší expedici informuje kupujícího. U platby dobírkou začíná expediční doba v okamžiku objednání a obvykle do 3 dnů je zboží expedováno, u ostatních plateb je začátek expediční lhůty následující den po připsání platby na náš účet. Přednostní zpracování objednávky je zpoplatněno částkou 1000,- Kč a je potřeba domluvit telefonicky a následně potvrdit písemně (emailem).

Storno objednávky Objednávku je možné stornovat telefonicky nebo emailem na naši e-mailovou adresu do 24 hodin od objednání. V případě že jste již nějakým způsobem za toto zboží zaplatili, vrátíme vám příslušnou částku na váš bankovní účet nebo poštovní v nejkratším možném termínu.

 

Storno objednávky ze strany prodejce:

1) pokud platba objednavatele nebude připsána na účet prodávajícího do 72 hodin.

nebo

2) zboží se během doby platby vyprodá (připsání platby na účet prodejce). 

3) prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zákazník je o této skutečnosti informován.

 

Záruka a reklamace

Na zboží je poskytována záruční lhůta dle platného záručního řádu (24 měsíců). Záruční doby začínají běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

Kupující informuje prodávajícího nejdříve písemně, emailem, s potvrzením, kdy prodávájící zašle kupujícímu informace ohledně dodání zboží (Podmínky, adresu apod.). Zákazník zašle na písemně sdělenou adresu (adresa je upřesněna na základě různých dodavatelů ve službě Dropshipping) nejpozději společně s vráceným zbožím a vyplněným reklamačním protokolem.

V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn: a) požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo b) požadovat odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího podání. Lhůta 30 dní reklamace začíná běžet fyzickým převzetím zboží na adrese dodavatele zboží (Dropshipping) evidovaného též reklamačním oddělení společností by Step s.r.o. REKLAMACE není pouze zaslání online Reklamačního protokolu Sport by Step, ale dodání zboží k reklamaci. ZBOŽÍ JE NUTNÉ PRO REKLAMACI DODAT TAKÉ!

 

Reklamační protokol:

Reklamacni_protokol_Sport_by_Step.doc

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo montáží nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Použité zboží nenabízíme a ani neprovádíme montáž zboží. 

 

 

V Ostravě dne 5  květen 2019       

Aktualizace: GDPR, dne 24. květen 2018, účinnost od 25. května 2018